شرایط عمومی

1-ایرانی الاصل بودن .

2-انجام خدمت سربازی یا معافیت .

3-سکونت در محله ارائه درخواست .

4-دارا بودن مدارک هویتی (کارت ملی وشناسنامه )

5- عدم دریافت مستمری ازسازمانها و یا نهادهای دولتی ویا استفاده از وام اشتغال بانکها و سازمانها.

6-تاییداستحقاق خانواده توسط امداد باعنایت به تحقیق محلی وبازدید از وضعیت خانواده

7- حضور متقاضی وسرپرست در زمان ارائه درخواست الزامی میباشد

8-سن (بین 18 تا 65 سال )

10-دارابودن توان جسمی(دارا بودن اعضاء بدنی متناسب با شغل مربوطه و نداشتن بیماری که با اجرای طرح خطرات جانی ایجاد نماید)

11- اطلاعات متقاضی در بانک اطلاعات نیازمندان امداد ثبت وبه عنوان سوابق نگهداری میگردد

12-عدم سابقه دریافت وام قبلی از کمیته امداد امام(ره)

13- نداشتن سابقه بیمه ودریافت حقوق و دستمزداز سایرسازمانها و نهادها

شرایط اختصاصی

1-توان ارائه تضامین به بانکها

2-دارابودن مجوزهای لازم پیرامون شغل موردنظر

3-ارائه مدارک مربوط به دوره های آموزشی اشتغال مربوطه

4-دارا بودن مهارت های لازم پیرامون شغل پیشنهادی و ارائه مدارک لازم

5-دارابودن توان ومکان اجرای طرح مورد نظر

6-فراهم نمودن شرایط بازدیدهای حوزه اشتغال (قبل ازاجرا-حین اجرا-بعدازاجرا)متناسب با بخشنامه های حوزه

7-تعهد پرداخت اقساط وام وبروزبودن آن

8-نداشتن چک برگشتی وام گیرنده و ضامنین

 

ثبت نام در این سامانه هیچ گونه تعهدی برای کمیته امداد استان مرکزی ایجاد نمیکند.